อยู่แต่ใน กล่อง คุณจะไปเห็นอะไร Arbinger Institute

ISBN:

Published:

Paperback

278 pages


Description

อยู่แต่ใน กล่อง คุณจะไปเห็นอะไร  by  Arbinger Institute

อยู่แต่ใน กล่อง คุณจะไปเห็นอะไร by Arbinger Institute
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 278 pages | ISBN: | 7.79 Mb

คุณรูไหมวา ทุกครังทีคุณรูสึกแยๆ กับใครสักคน บางทีความรูสึกนันอาจมีตนตอมาจากมุมมองแยๆ ของคุณเอง ถาคุณไมรู กมีแนวโนมวาคุณกำลังอยูใน กลอง แลวละ เมือมีกลองครอบอยู คุณจะมองคนอืนผิดเพียนไปจากความเปนจริง คุณเริมรูสึกและทำตัวแยๆ อยางทีไมควรจะเปน สงผลใหMoreคุณรู้ไหมว่า ทุกครั้งที่คุณรู้สึกแย่ๆ กับใครสักคน บางทีความรู้สึกนั้นอาจมีต้นตอมาจากมุมมองแย่ๆ ของคุณเอง ถ้าคุณไม่รู้ ก็มีแนวโน้มว่าคุณกำลังอยู่ใน กล่อง แล้วล่ะ เมื่อมีกล่องครอบอยู่ คุณจะมองคนอื่นผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง คุณเริ่มรู้สึกและทำตัวแย่ๆ อย่างที่ไม่ควรจะเป็น ส่งผลให้คุณพลาดโอกาสดีๆ ไปโดยไม่รู้ตัว แถมยังต้องเผชิญกับปัญหาตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป้นเรื่องงาน เรื่องคน เรื่องครอบครัว ฯลฯ ฉะนั้น ถ้าอยากแก้ปัญหา คุณต้องเข้าใจกล่องเสียก่อนEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "อยู่แต่ใน กล่อง คุณจะไปเห็นอะไร":


martasolinska.bookwille1000.club

©2008-2015 | DMCA | Contact us