ว่าด้วยความสุข ธเนศ วงศ์ยานนาวา

ISBN:

Published: March 2017

224 pages


Description

ว่าด้วยความสุข  by  ธเนศ วงศ์ยานนาวา

ว่าด้วยความสุข by ธเนศ วงศ์ยานนาวา
March 2017 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 224 pages | ISBN: | 8.30 Mb

หากการตังคำถามกับชีวิตวา ความสุขคืออะไร เปนสิงทุกคนตองพบเผชิญหนังสือ วาดวยความสุข ที ธเนศ วงศยานนาวา เขียนเลมนี จะทำใหผูอานไดทบทวนอารมณความรูสึกในชีวิตทีมีทังสุขและเศราวาหวงอารมณดังกลาวเกิดขึนโดยบังเอิญหรือมีผูทีคอยบังคับใหเรามีความสุข (หรือทุกข... Moreหากการตั้งคำถามกับชีวิตว่า ความสุขคืออะไร เป็นสิ่งทุกคนต้องพบเผชิญหนังสือ ว่าด้วยความสุข ที่ ธเนศ วงศ์ยานนาวา เขียนเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านได้ทบทวนอารมณ์ความรู้สึกในชีวิตที่มีทั้งสุขและเศร้าว่าห้วงอารมณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือมีผู้ที่คอยบังคับให้เรามีความสุข (หรือทุกข์) เช่นนั้นผู้เขียนได้นำแนวคิดเรื่องอีพิคูเรียนมาเขียนอธิบาย โดยความคิดนี้ให้ความสำคัญต่อความสุขเป็นอย่างยิ่งEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ว่าด้วยความสุข":


martasolinska.bookwille1000.club

©2008-2015 | DMCA | Contact us